Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БИДГҮҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 54 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баянхонгор24
2.Сэлэнгэ19
3.Улаанбаатар8
4.Дорноговь2
5.Орхон1