Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БИДЭГҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 25 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баянхонгор16
2.Улаанбаатар8
3.Төв1