Хүн ам

Энэ бүлэгт Монгол Улсын хүн амын өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц, төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, цуцлалт, үрчлэлт гэх мэт хүн амын ердийн хөдөлгөөний статистикийн үзүүлэлтийг тусгав. Хүн амын статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь 10 жил тутамд явуулдаг хүн ам, орон сууцны тооллого, хүн амын ердийн болон шилжих хөдөлгөөний жил бүрийн мэдээ тайлан болно. Монгол Улсын хүн амд Монгол Улсын нутаг дэсгэрт оршин суугаа болон гадаадад 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа Монгол Улсын харьяат хүн амыг хамруулна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн ам-Монгол Улсын засаг захиргааны нэгжид 183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар оршин сууж байгаа хүн амыг ойлгоно. Жилийн дундаж хүн амын тоог жилийн эхний болон эцсийн хүн амын тооны нийлбэрийг 2-т хувааж тооцно.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, нэг нас, хүйс, насны бүлгээр 2022-06-10
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр 2022-06-10
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, хот/хөдөөгөөр 2022-03-15
Хүн ам МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр 2022-03-15
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, хүйс, баг/хороогоор 2022-03-23
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, баг/хороогоор 2022-03-31
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, баг/хороо, хот/хөдөөгөөр 2022-03-23
Хүн ам ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр 2022-03-21
Хүн ам МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, баг/хороогоор 2022-03-21
Хүн ам ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, аймаг, нийслэлээр 2022-03-29
Хүн ам ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, сумаар 2022-03-29
Хүн ам ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, аймаг, нийслэлээр 2022-04-11
Хүн ам ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, сум/дүүргээр 2022-03-23
Хүн ам ХҮН АМЫН ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН, аймаг/нийслэлээр 2022-03-15
Хүн ам 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ СУУРИН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, гэрлэлтийн байдал, тооллого явагдсан оноо 2020-06-11
Өрх ӨРХИЙН ТОО, аймаг/нийслэлээр 2022-03-25
Өрх ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/ хөдөөгөөр 2022-04-04
Өрх ӨРХИЙН ТОО, сум/дүүргээр 2022-03-31
Өрх ӨРХИЙН ТОО, баг/хороо, хот/хөдөөгөөр 2022-04-04
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, аймаг/нийслэлээр 2022-03-07
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр 2022-03-07
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, аймгаар 2022-03-07
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр, сумаар 2022-03-07
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, эхийн насны бүлгээр, аймаг/нийслэлээр 2022-03-09
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН КОЭФФИЦИЕНТ 2022-03-29
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, сум/дүүргээр 2022-04-04
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , аймаг/нийслэлээр 2022-03-09
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , сумаар 2022-03-09
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр 2022-03-09
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, боловсролын түвшнээр 2022-03-09
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, боловсролын түвшин, аймаг/нийслэлээр 2022-03-09
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, боловсролын түвшин, сум/дүүргээр 2022-03-10
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, гэрлэлтийн байдлаар , аймаг/нийслэлээр 2022-03-10
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, гэрлэлтийн байдал , сум/дүүргээр 2022-03-10
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, аймаг/нийслэлээр 2022-03-10
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр 2022-03-10
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны бүлгээр 2022-06-30
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2022-03-10
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр, сум/дүүргээр 2022-03-10
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, насны бүлэг, аймаг/нийслэлээр 2022-06-30
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, насны бүлэг, сум/дүүргээр 2022-06-30
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, боловсролын түвшингээр 2022-03-11
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн 1000 ХҮНД НОГДОХ ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ЦЭВЭР ӨСӨЛТ, аймаг/ нийслэлээр, улирлаар 2022-07-06
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн НАС БАРАЛТЫН ЕРӨНХИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, хүйс, сум/дүүргээр 2022-03-30
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, хүйс, аймаг/нийслэлээр 2022-04-20
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТЫН ТОО, аймаг/нийслэлээр 2022-03-14
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ,ЦУЦЛАЛТЫН ТОО, сум/дүүргээр 2022-03-14
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр, насны бүлгээр 2022-03-14
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭР БҮЛ ЦУЦЛАЛТЫН ТОО, гэр бүл байсан хугацаагаар 2022-03-14
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, насны бүлгээр, сум/дүүргээр 2022-03-14
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг, нийслэлээр 2022-03-30
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, сум/дүүргээр 2022-03-30
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ҮРЧЛЭЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг/ нийслэлээр 2022-04-21
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ҮРЧЛҮҮЛСЭН ХҮҮХДИЙН ТОО, насны бүлгээр 2022-03-14
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ЕРДИЙН ЦЭВЭР ӨСӨЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг/нийслэлээр 2022-03-30
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, гэрлэлтийн байдлаар 2022-03-11
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ҮРЧЛЭЛТ, сумаар 2022-03-15
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, эхийн насны бүлгээр, сумаар 2022-03-11
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, улсын дүн, хүйсээр 2022-03-21
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ГАНЦ БИЕ ЭЦЭГ, ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-09-28
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, өрхийн гишүүдийн тоогоор 2022-04-15
Нийгмийн зарим үзүүлэлт 18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ӨРХ ҮҮСГЭН ГАНЦ БИЕЭР АМЬДАРДАГ ӨНДӨР НАСТАЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйсээр 2022-09-28
Нийгмийн зарим үзүүлэлт 18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Нийгмийн зарим үзүүлэлт БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2022-01-17
Нийгмийн зарим үзүүлэлт ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД, хүйс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-20
Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ СУУЦНЫ ТОО, сууцны төрөл, шалны үндсэн материалын төрлөөр 2022-08-03
Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН БОЛОН ХОЛБОГДООГҮЙ НИЙТ ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-06-12
Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ ӨРХИЙН ТОО, УСАН ХАНГАМЖИЙН ТӨРӨЛ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-10-29
Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАГДСАН ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-10-29
Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ ТӨВЛӨРСӨН БОЛОН БИЕ ДААСАН ИНЖЕНЕРИЙН БҮРЭН ХАНГАМЖТАЙ ОРОН СУУЦАНД АМЬДАРДАГ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-10-29
Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ БАЙШИН, ГЭР БОЛОН БУСАД СУУЦАНД АМЬДАРДАГ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2020-10-29
Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ БАЙШИН СУУЦНЫ ТОО, сууцны төрөл, өрөөний тоогоор 2022-08-03
Хүн амын 2020-2050 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, дунд хувилбар 1Б, 2020-2050 он
Хүн амын 2020-2050 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэлээр, дунд хувилбар 1Б, 2020-2050 он 2021-12-15
Хүн амын 2020-2050 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо Монгол Улсын харьяат хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, дунд хувилбар 2Б, 2020-2050 он