Соёл, шинжлэх ухаан

Шинжлэх ухаан. Шинжлэх ухааны салбарын статистик мэдээллийг холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагууд гаргаж, БСШУЯ нэгтгэн ҮСХ-нд ирүүлдэг. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад судалгаа шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил эрхэлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдах бөгөөд тэдгээрийн тоо, ажиллагчид болон зардлын мэдээллийг салбараар харуулав. Соёл, урлаг. Соёл урлагийн салбарын статистик мэдээллийг аймгуудын Боловсрол, соёлын газар, Нийслэлийн соёл, урлагийн газар цуглуулан боловсруулж, БСШУЯ нэгтгэн ҮСХ-нд ирүүлдэг. 10000 хүнд ногдох номын тоо: номын фондыг тухайн оны жилийн дундаж суурин хүн амын тоонд харьцуулж гаргана.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Соёл, шинжлэх ухаан НИЙТИЙН НОМЫН САН, БАЙНГЫН УНШИГЧИД, НОМЫН ФОНДНЫ ТОО аймаг,бүсээр 2022-04-21
Соёл, шинжлэх ухаан НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН СУУДЛЫН ТОО, бүс, аймгаар 2022-04-21
Соёл, шинжлэх ухаан МУЗЕЙН ҮЗМЭР, ҮЗЭГЧДИЙН ТОО аймаг, бүсээр 2022-04-21
Соёл, шинжлэх ухаан МЭРГЭЖЛИЙН УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГЛОЛТ, ҮЗЭГЧДИЙН ТОО аймаг,бүсээр 2022-04-21
Соёл, шинжлэх ухаан СОЁЛЫН ТӨВ, АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО аймаг, бүсээр 2022-04-21
Соёл, шинжлэх ухаан СОЁЛЫН ТӨВИЙН СУУДЛЫН ТОО, бүс, аймгаар 2022-04-21
Соёл, шинжлэх ухаан ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2021-07-20
Соёл, шинжлэх ухаан ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛТОЙ ҮНДСЭН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО 2021-07-20
Соёл, шинжлэх ухаан КИНО ҮЗВЭРИЙН ЦЭГИЙН ТОО аймаг,бүсээр 2022-04-21
Соёл, шинжлэх ухаан СОЁЛ, УРЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО 2022-04-21
Соёл, шинжлэх ухаан НОМЫН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ, сумаар 2015-12-04
Соёл, шинжлэх ухаан СОЁЛЫН ТӨВИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ сумаар 2015-12-04
Соёл, шинжлэх ухаан ШИНЭ БҮТЭЭЛИЙН ПАТЕНТЫН МЭДҮҮЛЭГ 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан НИЙТ ОЛГОСОН ПАТЕНТ 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАРЫН ПАТЕНТЫН МЭДҮҮЛЭГ 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН МЭДҮҮЛЭГ, төрлөөр 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан ЗОХИОГЧИЙН ЭРХЭЭР ХАМГААЛАГДСАН БҮТЭЭЛ 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан АШИГТАЙ ЗАГВАРЫН МЭДҮҮЛЭГ 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОСОН АШИГТАЙ ЗАГВАР 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан БАРААНЫ ТЭМДГИЙН МЭДҮҮЛЭГ 2022-01-17
Соёл, шинжлэх ухаан ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ОЛГОСОН БАРААНЫ ТЭМДЭГ 2022-01-17
Соёл, шинжлэх ухаан ХҮЧИНТЭЙ БАЙГАА БАРААНЫ ТЭМДЭГ 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан ХҮЧИНТЭЙ БАЙГАА ПАТЕНТ 2022-07-21
Соёл, шинжлэх ухаан ХҮЧИНТЭЙ БАЙГАА АШИГТАЙ ЗАГВАР 2022-07-21