Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Уулс (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: м

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар тодорхойлсноор томоохонд тооцогдох Монгол орны уулсын мэдээллийг оруулсан. Уулын өндөр нь тогтмол байдаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
м
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-01
7 Эх сурвалж
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0