Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Гол, мөрөн (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: км

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны тодорхойлсноор томоохонд тооцогдох Монгол орны голуудын мэдээллийг оруулсан. Голын урт нь тогтмол байдаг бөгөөд голын урсацын хэмжээ, ус хураах талбай жил бүр өөрчлөгддөг ба үүнийг жил бүр тодорхойлох боломжгүй байдаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
км
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-01
7 Эх сурвалж
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0