Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Нуур (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: км2

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны тодорхойлсноор томоохонд тооцогдох Монгол орны нууруудын мэдээллийг оруулсан.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
км2
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-01
7 Эх сурвалж
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0