УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮД, ИРГЭДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, намаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Улс төрийн намын нэр (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын 1992 онд баталсан ардчилсан үндсэн хуулиар Монгол Улс парламентын засаглалтай орон болж, Улсын Их Хурлын сонгуулийг 4 жил тутам явуулж, 76 гишүүнийг сонгодог. Орон нутгийн сонгуулийг мөн 4 жил тутам явуулж аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн хурлыг байгуулдаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-14
7 Эх сурвалж
Сонгуулийн ерөнхий хороо
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0