Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Улс төрийн намын нэр (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-14
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: Нөхөн сонгууль- By election
2 2021 онд Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдийг сонгох
нөхөн сонгууль явагдаагүй болно.
2 In 2021, no by-elections were held for the Citizens'
Representatives.

Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0