МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮД, хүйс, насны бүлгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-14
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: Тайлбар: Note:
Нөхөн сонгууль
By-election
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0