Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Улс орон (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад зуучлагдсан иргэн нь цалин хөлс, орлого олох зорилгоор хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллахаар зуучлагдсан хүмүүс юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-07-20
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: Энэхүү мэдээнд цалин хөлс, орлого олох зорилгоор хөдөлмөрийн гэрээгээр
ажиллахаар зуучлагдсан хүмүүсийг бүртгэсэн.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0