МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, сар бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: тэрбум.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Төв банкнаас гүйлгээнд гаргасан цаасан болон зоосон мөнгийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
Банкнаас гадуурх мөнгө болон банкны касс дахь бэлэн мөнгөний нийлбэрээр тооцно. ГГБМ=Банкнаас гадуурх мөнгө+Банкны касс дахь бэлэн мөнгө
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тэрбум.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-13
7 Эх сурвалж
Монгол банк
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0