ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хөдөө аж ахуйн биржийн үндсэн үзүүлэлт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-24
7 Эх сурвалж
Санхүүгийн зохицуулах хороо
Тайлбар
Тайлбар: Хөдөө аж ахуйн биржид арилжсан бүтээгдэхүүн, төрлөөр
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0