БАНКУУДЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ, сар бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Банк (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл гэдэг нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх арилжааны банкны хөрөнгө, өр төлбөр болон өмчийн мэдээллийг тухайн өдрөөр нэгтгэн харуулсан санхүүгийн байдлын илэрхийлэл юм. Нэгдсэн тайлан тэнцлийн актив талд хөрөнгө, харин пассив талд өр төлбөр болон өөрийн хөрөнгийг бүртгэдэг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
Актив = Пассив + Өөрийн хөрөнгө
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-13
7 Эх сурвалж
Монголбанкны мөнгөний мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0