ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, оны эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Даатгалын үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Даатгалын нийт хураамжийн орлогыг даатгалын үйл ажиллагаанаас олсон нийт орлогоор тодорхойлно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
Үйл ажиллагаанаас олсон нийт орлогын нийлбэр
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-20
7 Эх сурвалж
Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны улирлын тайлан Д-2
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0