БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улирал бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үндсэн үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нийт актив, нийт пассив, банк бус санхүүгийн байгууллагын тоо, харилцагчдын тоо
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-11
7 Эх сурвалж
Санхүүгийн зохицуулах хороо
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0