ТӨГРӨГИЙН НЭРЛЭСЭН БОЛОН БОДИТ ҮЙЛЧИЛЖ БУЙ ХАНШИЙН ИНДЕКС, (NEER, REER), сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нэрлэсэн ханш гэж гадаад орны мөнгөн тэмдэгттэй харьцах үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн шууд ханшийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
Нэрлэсэн үйлчилж буй ханш /NEER/ гэж гадаад худалдааны түнш орнуудын валюттай харьцах төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн индексүүдийн жигнэсэн дундаж буюу дан ганц ам.доллар, евро гэлтгүй гадаад худалдааны түнш бүх орны үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй харьцах төгрөгийн нэрлэсэн дундаж ханш юм. Бодит үйлчилж буй ханш /REER/ гэж гадаад худалдааны түнш орнуудын валюттай харьцах төгрөгийн бодит ханшийн индексүүдийн жигнэсэн дундаж ханш буюу гадаад худалдааны түнш бүх орнуудын үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй харьцах төгрөгийн бодит дундаж ханш юм.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-13
7 Эх сурвалж
МОНГОЛБАНК
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0