ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ¹, зээлийн төрлөөр, сар бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Банк (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ирээдүйн орлогоосоо эргүүлэн төлөх нөхцөлтэйгээр эрх бүхий байгууллагаас баталсан эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд гэрээ байгуулан олгох санхүүжилтийг зээл гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
Арилжааны банкнуудаас иргэдэд олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тэрбум.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-13
7 Эх сурвалж
Монголбанк
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0