МАЛ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, аймаг, нийслэлээр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Статистик үзүүлэлт (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнд малын арьс, шир, ноос, ноолуурын үнийг аймаг, нийслэлийн тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг цэгүүдээс цуглуулан арифметик дунджаар тооцон гаргадаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Мал аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн судалгааг сар бүр аймаг, нийслэлийн худалдааны цэгүүдээс авч нэгтгэн сарын дундаж үнийг арифметик дунджаар тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-17
7 Эх сурвалж
Энэ үзүүлэлтийг зах зээл дээрх малын захууд болон ченж нараас үнийг цуглуулан тооцдог.
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0