АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ЗОРЧИГЧ, чиглэл тус бүрээр, улсын дүн, жил, улирал, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(3)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Агаарын хөлгийн нисэх багийн бүрэлдэхүүнийг оролцуулахгүйгээр агаарын тээврээр зорчиж байгаа нийт зорчигчийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд агаарын тээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа бүх зорчигчийн нийлбэр дүнг авна. Зорчигчдын тоонд агаарын хөлгөөр зорчихоор агаарын тээвэрлэгчтэй гэрээ байгуулсан төлбөртэй зорчсон хүмүүсээс гадна төлбөргүй зорчсон хүмүүс, 0-2 хүртэлх насны нярай хүүхэд, онгоцоор хөнгөлөлттэй зорчих эрхтэй хүмүүс багтана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-01-14
7 Эх сурвалж
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0