ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДСАН АВТО МАШИНЫ ТОО, насжилтаар, бүс, аймаг, сум, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг сум (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Манай улсын хувьд авто машины насыг олон улсын жишгийн дагуу улсын бүртгэлд бүртгэгдсэнээс хойш ашигласан хугацаагаар нь тогтооход учир дутагдалтай байдаг бөгөөд энэ нь хуучин буюу ашиглагдаж байсан автомашиныг импортоор оруулж ирдэгтэй холбоотой юм. Иймээс автомашиныг үйлдвэрлэсэн оноос нь хойш ашигласан хугацаагаар нь тогтооно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он )
3 Тооцох аргачлал
Үзлэгт орсон автомашиныг 0-3 жил, 4-9 жил, 10 -аас дээш жил ашигласанаар нь бүлэглэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
ш
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-02-21
7 Эх сурвалж
Авто тээврийн үндэсний төв
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0