МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(7)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Төлбөрийн тэнцэл гэж тодорхой хугацаанд эдийн засгийн харьяат болон эдийн засгийн харьяат бусын хооронд хийсэн худалдаа, үйлчилгээ, орлого, урсгал шилжүүлэг, санхүүгийн болон хөрөнгийн урсгалын орлого, зарлагын гүйлгээг нэгтгэсэн статистикийн тайлан юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Монгол улсын төлбөрийн тэнцэлийг боловсруулах аргачлал ( Монголбанкны Ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2012 оны 04 сарын 13-ны A-30/1/28 )
3 Тооцох аргачлал
Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2012 оны A-30/1/28 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Монгол Улсын төлбөрийн тэнцлийг боловсруулах аргачлал”-ын дагуу төлбөрийн тэнцлийг Монголбанк сар, улирал, жилээр боловсруулан гаргаж байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-06-15
7 Эх сурвалж
Монгол банк төлбөрийн тэнцлийн статистик
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0