НИЙТИЙН ХООЛНЫ САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улсын дүнгээр, улирлаар, сараар, өссөн дүн

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

зочид буудал зоогийн газар (1)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн зоогийн газрын үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авч үйлчлэх бүх суудлын тоог нийт суудлын тоонд хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Бүх зоогийн газруудын суудлын тооны нийлбэрээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
ш
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-17
7 Эх сурвалж
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20.. оны .. улирлын тайлан
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0