Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

(1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
ЖИНИ КОЭФФИЦИЕНТ нь хүн амын хэрэглээний тэнцүү бус хуваарилалтыг илэрхийлсэн коэффициент юм. Жини коэффициент нь 0-1–ийн хооронд утга авна. Жини коэффициент нэг гэсэн утганд ойртох тутам хэрэглээний тэнцүү биш байдал өндөр байгааг илтгэнэ. Харин энэ коэффициент нь 0-тэй тэнцүү бол хэрэглээний хуваарилалтад ялгаа бараг байхгүй буюу ийм тохиолдолд ядуурал байхгүй байгааг илэрхийлнэ. ТЕЙЛИЙН ИНДЕКС: Энэ нь хэрэглээний ялгаатай бүлгүүдийн хувьд тэгш бус байдлыг илэрхийлэх тухайн бүлэг доторх болон бүлэг хоорондох тэгш бус байдлыг харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Жини коэффициент: G=1-2*(x1*cumy1+x2*cumy2+...+xn*cumyn)+(x1*y1+x2*y2+...+xn*yn) Үүнд: xi - нийт хүн амд (i=1,2,3..n) бүлгийн хүн амын эзлэх хувийн жин; yi - (i=1,2,3...,n) бүлгийн хүн амын хэрэглээний хувийн жин; n - бүлгийн тоо; cum(yi) - хэрэглээний хувийн жингийн өсөн нэмэгдэх дүн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-25
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0