Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
ТЕЙЛИЙН ИНДЕКС: Энэ нь орлогын ялгаатай бүлгүүдийн хувьд тэгш бус байдлыг илэрхийлэх тухайн бүлэг доторх болон бүлэг хоорондох тэгш бус байдлыг харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Бүлэг доторх болон бүлэг хоорондох тэгш бус байдлын нийлбэр нь нийт тэгш бус байдал буюу Тейлийн индекс юм. T=T бүлэг доторх+T бүлэг хоорондох
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-17
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0