БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, жил, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Гэмт хэргийн ангилал (2)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг ойлгоно. ҮСХ нь гэмт хэргийн мэдээллийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн төрлөөр нэгтгэн гаргаж байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах эрх бүхий байгууллагад бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн тооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Тайлбар: Монгол Улсын Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, 2017 оны 7 дугаар сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой гэмт хэргийн ангилалд өөрчлөлт оруулсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0