ХОХИРОГЧ БАЙГУУЛЛАГА, хариуцлагын хэлбэрээр, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Гэмт хэргийн улмаас хохирсон нь эрх бүхий байгууллагаар хянагдаж, хохирлоо тогтоолгосон байгууллагыг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Гэмт хэргийн улмаас эрх нь зөрчигдөж, хохирол хүлээснээ хэрэг бүртгэх байгууллагад бүртгүүлсэн, прокурорт хэрэг нь хянагдсан, гэмт хэргийн улмаас хохирсон болохыг нь шүүгч, прокурор, мөрдөгч тогтоож шийдвэр гаргасан хуулийн этгээдийн тоогоор тодорхойлогдоно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-29
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0