Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Насны бүлэг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй этгээдийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Нийт хуульчдын тоог насны бүлгээр ангилан харуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
МХХ-ны Хуульчдын нэгдсэн бүртгэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0