ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГИЙН ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАЛТ,төлбөрийн хэлбэрээр, сая төгрөг

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
МУ-ын Гэр бүлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасны дагуу шүүхийн шийдвэрээр насанд хүрээгүй хүүхдэд эцэг, эх асран хамгаалагчаар төлүүлэхээр шүүхээс тогтоосон мөнгөн тэтгэлэгийн хэмжээг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
МУ-ын Гэр бүлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасны дагуу шүүхийн шийдвэрийн дагуу насанд хүрээгүй хүүхдэд эцэг, эх асран хамгаалагчаар төлүүлэхээр шүүхээс тогтоосон мөнгөн тэтгэлэгийн хэмжээгээр тодорхойлогдоно. Тэтгэлэгийн хэмжээг төлөлтийн байдлаар ангилан харуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0