БҮРТГЭГДСЭН ЗӨРЧИЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хууль, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, МУ-ын Зөрчлийн тухай хуульд шийтгэл ногдуулахаар заасан үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчил гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд хууль, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн, МУ-ын Зөрчлийн тухай хуульд шийтгэл ногдуулахаар заасан зөрчлийн хэргийн тооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-12
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0