ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хөдөлмөрлөх эрх түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлын хүрээнд ажиллагч болон ажил олгогчдын хооронд үүссэн саналын зөрүү юм.(МУ-ын ХХ)
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд бүх шатны шүүхээр шалгагдан шүүхийн шийдвэр гарсан нийт хөдөлмөрийн маргааны тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0