Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын эзлэх хувь нь нийт хүн амын дунд төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус усан хангамж, хамгаалагдсан худаг, булаг шанднаас ундны усаа авч хэрэглэж чадахгүй байгаа хүн амын тоог хувиар илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2008 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 01/182 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
(Баталгаат ундны усны хангамжгүй хүн амын тоо) / (тухайн жилийн дундаж хүн амын тоо)* 100
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-04-30
7 Эх сурвалж
ҮСХ, ХАОСТ, НҮТС
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0