Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын эзлэх хувь нь ялгадас зайлуулах зайлуулах эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байгууламжаар хангагдаагүй хүн амын тоог хувиар илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2008 оны 12 сарын 31-ний өдрийн 01/182 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
(Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдаагүй хүн амын тоо) / (жилийн дундаж хүн амын тоо)* 100
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-04-30
7 Эх сурвалж
ҮСХ, ХАОСТ, НҮТС
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0