ХУРЛЫН ЛАМ НАРЫН ТОО, шашны төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Шашин (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хурал/цуглааны лам санваартан, номлогч(пастор), шашны сургуулийн багш нарын тоо орно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Хурал/цуглааны лам санваартан, номлогч(пастор), шашны сургуулийн багш нарын тоог хооронд нь давхардуулалгүй нөхөж, шашны сургуулийн багш нарын тоог зөвхөн шашны албаны ёсны сургуультай сүм, хийд нөхнө.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-26
7 Эх сурвалж
Аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн статистикийн газар, хэлтэс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0