МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

SOUM (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн жилд шинээр байгуулагдсан сум дүүрэг, баг хорооны тоог аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын дагуу нэмдэг. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 1995 оноос хойш аймгуудын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулаагүй.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
км2
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-01
7 Эх сурвалж
Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0