Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Боловсролын түвшин (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хуулиар зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөрлөх насны, хөдөлмөр эрхлэх чадвартай, цалин хөлстэй ажил болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэггүй, тухайн үед ажиллахад бэлэн, цалин хөлстэй ажил идэвхтэй хайж байгаа хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, хөдөлмөрийн хувийн биржид бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийг хамруулна. Ажиллах хүчний судалгааны үр дүнгээр гаргадаг улсын хэмжээний нийт ажилгүй иргэд дотор бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн мэдээлэл багтдаг. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо нь 1998 оны 1 сараас эхлэн хүйсээр гарна. Харин насны бүлэг, хүйс, аймаг нийслэлээр 2008 оны 1 сараас эхлэн гарах боломжтой юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагад ирж бүртгүүлж байгаа иргэдийг тусгай бэлтгэгдсэн маягтын дагуу хувь хүний мэдээллийг шууд бүртгэн авч нэгтгэдэг.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-03-10
7 Эх сурвалж
Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0