Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Нас (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ажилгүй эсхүл ажилтай боловч ажлын нөхцлөө сайжруулах, нэмэлт орлого олох зорилгоор ажил хайж байгаа иргэнийг ойлгоно. Ажил хайгч иргэдийн тоо нь 2014 оны 1 сараас эхлэн насны бүлэг, боловсролын түвшин, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр гарна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагад ирж бүртгүүлж байгаа иргэдийг тусгай бэлтгэгдсэн маягтын дагуу хувь хүний мэдээллийг шууд бүртгэн авч нэгтгэдэг.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-03-10
7 Эх сурвалж
Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0