Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

АЙМАГ (3)

ХҮЙС (2)

НАСНЫ БҮЛЭГ (2)

АЖИЛ, МЭРГЭЖИЛ (1)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-07-08
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0