АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар (2014-2018 он)

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Цалин хөлсний бүлэг (1)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Шимтгэл төлсөн ААНБ-ыг ажиллагчдын авч буй цалингийн хэмжээгээр 192 001 төгрөг хүртэл,192 001 - 240 000, 240 001 - 300 000, 300 001-500 000, 500 001-700 000, 700 001-900 000, 900 001-1 100 000, 1 100 001- 1 300 000, 1 300 001- 1 500 000, 1 500 001 төгрөгөөс дээш гэсэн 10 бүлгээр ангилж, бүлэгт бүрт хамаарах ажиллагчдын цалин хөлснөөс дундаж цалин хөлсийг тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Судалгааны баримт бичгийн стандартчилал: Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийн маягтыг боловсруулах
3 Тооцох аргачлал
Шимтгэл төлсөн ААНБ-ыг ажиллагчдын авч буй цалингийн хэмжээгээр 192 001 төгрөг хүртэл,192 001 - 240 000, 240 001 - 300 000, 300 001-500 000, 500 001-700 000, 700 001-900 000, 900 001-1 100 000, 1 100 001- 1 300 000, 1 300 001- 1 500 000, 1 500 001 төгрөгөөс дээш гэсэн 10 бүлгээр ангилж, бүлэгт бүрт хамаарах ажиллагчдын цалин хөлснөөс дундаж цалин хөлсийг тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-04-08
7 Эх сурвалж
НДЕГ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0