Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Салбар (2)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил эрхэлж буй гадаадын иргэн нь цалин хөлс, орлого олох зорилгоор хөдөлмөр эрхэлж буй ажиллагчид болон төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага, шашны байгууллагад цалин, хөлс, орлого олох зорилгогүйгээр сайн дурын ажил хийж байгаа хүмүүс юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Гадаад иргэдэд ажил эрхлэх үйлчилгээг “Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай” хууль, Засгийн газраас тухай бүр батлан гаргадаг гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авахтай холбоотой тогтоол шийдвэрийн хүрээнд үзүүлдэг. “Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн 15.2-р заалтын дагуу "C" ангиллын визээр гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай гэрээ болон уригч талын хөдөлмөрийн гэрээгээр ирсэн гадаадын иргэдэд ажил эрхлэх зөвшөөрөл олгож байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-07-20
7 Эх сурвалж
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0