АЖИЛЛАГЧИД, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр улирал, жилээр, 2019 оноос хойш

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Хөдөлмөр эрхлэлтийн статус (3)

Насны бүлгээр (2)

АЙМАГ (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-07-08
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0