Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ашиг олох, амьдрал ахуйдаа ашиглах зорилгоор өсгөн үржүүлж байгаа гэрийн тэжээвэр амьтад юм. Шувууг тахиа, галуу, цацагт хяруул, бөднө гэж төрлөөр бүртгэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, МАЛЫН ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГЫН МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.тол
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-07
7 Эх сурвалж
МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙНТООЛЛОГО
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0