Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хүнсний хангамжийн хувь гэж улсын хэмжээний тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний жилийн нийт нөөцийг жишсэн хүн амын хүнсний жилийн хэрэгцээнд харьцуулж тодорхойлсныг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12 тоот тушаалын I хавсралт )
3 Тооцох аргачлал
Хүнсний хангамжийг тооцохдоо нөөцийг жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээнд харьцуулж, 100-аар үржүүлэн хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийн дагуу гаргана. Үүнийг томьёогоор харуулбал: ХХхувь = Нө *100 ЖХжиш ЖХжиш - Жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээ Нө - Нөөц ХХхувь - Хүнсний хангамжийн хувь
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-09-06
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0