Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хүнсний хүртээмж гэж шаардлага хангасан шим тэжээлттэй хоол, хүнсээр хувь хүн хангагдах боломжийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12 тоот тушаалын I хавсралт )
3 Тооцох аргачлал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны үр дүнгээр, бодитойгоор гарсан жишсэн нэг хүнд ногдох хүнсний хоногийн хэрэглээг жишсэн нэг хүний хоногийн хэрэгцээний нормтой харьцуулаж тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-02-08
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, Эрүүл мэндийн яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0