ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нийт борлуулалт гэж тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний борлуулалтын дүн бөгөөд тайлант хугацаанд худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн цэвэр борлуулалтын нийлбэрийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын худалдааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( YСХ-ын даргын 2009 оны 12 сарын 29-ний 01/177 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Нийт борлуулалт гэж тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний борлуулалтын дүн бөгөөд тайлант хугацаанд худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн цэвэр борлуулалтын нийлбэрээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-13
7 Эх сурвалж
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны сарын мэдээ
Тайлбар
Тайлбар:
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0