НИЙТИЙН ХООЛНЫ САЛБАРЫН ОРЛОГО, аймгаар, улирлаар, сараар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Зоогийн газрын салбарын нийт орлогод үндсэн болон үндсэн бус үйл ажиллагааны үйлчилгээний орлого орно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогод хоолны үйлчилгээний орлого, буфетийн худалдсан бүтээгдэхүүний худалдааны борлуулалтын орлого, байр тоног төхөөрөмжийн түрээснээс орсон орлогын нийлбэрээр тооцно. Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогод хоёрдогч, гуравдагч салбарын үйл ажиллагааны орлого, туслах чанарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого зэргээс орсон орлого болон дээр дурднаас бусад орлогын нийлбэрээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-17
7 Эх сурвалж
аж ахуйн нэгж байгууллага
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0