ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, сая төгрөгөөр, сум, дүүргээр, өмчийн хэлбэрээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хохирлын нөхөн төлүүлэлт нь хүний эрх, эрх чөлөөний хир хэмжээ, учруулсан хор уршигт дүйцэхүйц байх ѐстой бөгөөд хохирогчийн эрх, эрх чөлөө, хувийн байдал, гэр бүл, эд хөрөнгө, хөдөлмөр эрхлэлт, сургууль, боловсролын түвшинг аль болох өмнө байсан хэмжээнд нь сэргээхийг ойлгоно (НҮБ-ын тунхаглалаас).
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллагуудаас гэмт хэргийн улмаас хохирсон нь тогтоогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн хохирлоос нөхөн төлүүлсэн хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тэрбум.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-06-24
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0