ХҮНИЙ АМЬД ЯВАХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 10-р бүлэгт заасан Хүн амьд явах эрхийн эсрэг ( Хүнийг алах, Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж хүнийг алах, баривчлах, таслан зогсоох хэр хэмжээг хэтрүүлж хүнийг алах, хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх, эх нярай хүүхдээ алах, хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох) гэмт хэргүүдийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 10-р бүлэгт заасан Хүн амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт Хүнийг алах, Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж хүнийг алах, баривчлах, таслан зогсоох хэр хэмжээг хэтрүүлж хүнийг алах, хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх, эх нярай хүүхдээ алах, хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох гэмт хэргүүдийг хамруулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Тайлбар: Монгол Улсын Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, 2017 оны 7 дугаар сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой гэмт хэргийн төрөлд өөрчлөлт орсон. ХЗДХЯ-ны 2017 оны Сургагч багш нарт зориулсан гарын авлагад заасны дагуу 2002 оны МУ-ын Эрүүгийн хуулийн Хүний амь, бие эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэргийг шинэ Эрүүгийн хуулийн Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг болгон өөрчилсөн.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0