Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Улсын дундаж (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2015-11-10
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: ОУ-ын байгууллагын төсөл хөтөлбөрөөр болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын барьж, тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг шандын эхийн тоо нэмэгдсэн.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0