Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай жирэмслэлтээс сэргийлэх арга хэрэгсэл (орчин үеийн эсвэл уламжлалт) хэрэглэж байгаа (нөхөр/ хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж болно) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн хувь
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
(Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай, ЖСАХ [умайн 2 талын гуурсан хоолойг боох, үрийн сувгийг боох, ерөндөг, тариа, суулгац, эм уух, эрэгтэй бэлгэвч, эмэгтэй бэлгэвч, диафрагм, лаа, царцмаг, хүүхэд хөхүүлэх, хуанлийн дагуу түр тэвчих, гадуур тавих] хэрэглэж байгаа [нөхөр, хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж болно] 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо) / (Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо) * 100
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2017-08-23
7 Эх сурвалж
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа/ Хүүхэд хөгжил судалгаа
Тайлбар
Тайлбар: (Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай ЖСАХ
(орчин үеийн эсвэл уламжлалт) хэрэглэж байгаа
(нөхөр/ хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж
болно) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн хувь)
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0